جلسه رئیس دانشگاه اراک در معیت نماینده مجلس شورای اسلامی دکتر کریمی و رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور دکتر دهقانی فیروز آبادی با هدف توسعه زیست بوم علم و فناوری در دانشگاه اراک و استان مرکزی

جلسه رئیس دانشگاه اراک در معیت نماینده مجلس شورای اسلامی دکتر کریمی و رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور دکتر دهقانی فیروز آبادی با هدف توسعه زیست بوم علم و فناوری در دانشگاه اراک و استان مرکزی