جلسه ویدیو کنفرانس رئیس سازمان امور دانشجویان کشور با دبیران مناطق ده گانه کشور

جلسه ویدیو کنفرانس رئیس سازمان امور دانشجویان کشور با دبیران مناطق ده گانه کشور


جلسه رئیس سازمان دانشجویان و رئیس صندوق رفاه دانشجویان با دبیران مناطق ده گانه شورای معاونان دانشجویی برگزار شد.

جلسه ویدیو کنفرانس رئیس سازمان امور دانشجویان کشور با دبیران مناطق ده گانه کشور

جلسه رئیس سازمان دانشجویان و رئیس صندوق رفاه دانشجویان با دبیران مناطق ده گانه شورای معاونان دانشجویی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، این جلسه که با حضور دکتر علیرضا بهرامی معاون امور دانشجویی و فرهنگی انجام گرفت به دلیل شرایط خاص کشور  در قالب ویدیو کنفرانس برگزار شد .

اهداف این جلسه بررسی وضعیت دانشگاه و دانشجویان در شرایط تعطیل بودن دانشگاه بود و نتایجی را در پی داشت که از میان می توان به :

- نگاهی کلی به وضعیت موجود وپیش بینیهای بایسته برای آینده در بحث باز گشایی

-  شوراها صنفی وضعیت انها ( انتخابات و....)

-مسائل رفاهی ( خوابگاه - تغذیه- وام....... )

- انتخاب دانشجوی نمونه

- جلسات کمیسیون موارد خاص و شورای انضباطی  واجرای مصوبات ان

- فعالیتهای دفاتر مشاوره

اشاره کرد.

 

آدرس کوتاه :