جلسه ی مشترک شرکت توزیع برق استان در دانشکده فنی ومهندسی

جلسه ی مشترک شرکت توزیع برق استان در دانشکده فنی ومهندسی


جلسه ی مشترک شرکت توزیع برق استان در دانشکده فنی ومهندسی جلسه ی مشترک شرکت توزیع برق استان در دانشکده فنی ومهندسی به دعوت گروه مهندسی برق ، مدیر عامل معاونت برنامه ریزی ،معاون بهره برداری و مدیر تحقیقات شرکت توزیع برق استانی در دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردید.

جلسه ی مشترک شرکت توزیع برق استان در دانشکده فنی ومهندسی

جلسه ی مشترک شرکت توزیع برق استان در دانشکده فنی ومهندسی جلسه ی مشترک شرکت توزیع برق استان در دانشکده فنی ومهندسی به دعوت گروه مهندسی برق ، مدیر عامل معاونت برنامه ریزی ،معاون بهره برداری و مدیر تحقیقات شرکت توزیع برق استانی در دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردید.

جلسه ی مشترک شرکت توزیع برق استان در دانشکده فنی ومهندسی

جلسه ی مشترک شرکت توزیع برق استان در دانشکده فنی ومهندسی به دعوت گروه مهندسی برق ، مدیر عامل معاونت برنامه ریزی ،معاون بهره برداری و مدیر تحقیقات شرکت توزیع برق استانی در دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردید..

جلسه با ریاست دانشگاه ،معاونت پژوهشی ،رئیس دانشکده و اعضای هیئت علمی دانشکده برگزار گردید. در این جلسه در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و شرکت توزیع برق استان مرکزی و حمایت از طرح های پژوهشی بحث و تبادل نظر انجام گرفت .در این جلسه  شرکت توزیع برق تقاضای برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه ی علوم انسانی مطرح گردید که مورد موافقت دانشگاه اراک گردید.

در پایان جلسه مهمانان ضمن بازدید از پروژه ساخت توربین بادی 30کیلو وات دانشگاه و مذاکره با تیم سازنده آن (آقایان دکتر جباری، دکتر قدیمی، دکتر سوری، دکتر ابوالمعصومی) علاقمندی خویش را جهت همکاری و حمایت از طرح اعلام نمودند.

کد خبر :918-110

14 آذر ماه 1394

واحد خبر روابط عمومی

 
آدرس کوتاه :