خبرهای کوتاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

خبرهای کوتاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی


خبرهای کوتاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی نشست بین رشته ای تاریخ وعمران با عنوان بررسی بادگیرهای یزد از نگاه تاریخ وعمران با حضور دانشجویان واساتید گروه تاریخ در دانشکده علوم انسانی برگزارگردید. کارگاه آموزشی تربیت مربی ویژه کنترل وپیش گیری از ایدز از طرف مرکز مشاوره دانشگاه در دانشکده ادبیات...

خبرهای کوتاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

خبرهای کوتاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی نشست بین رشته ای تاریخ وعمران با عنوان بررسی بادگیرهای یزد از نگاه تاریخ وعمران با حضور دانشجویان واساتید گروه تاریخ در دانشکده علوم انسانی برگزارگردید. کارگاه آموزشی تربیت مربی ویژه کنترل وپیش گیری از ایدز از طرف مرکز مشاوره دانشگاه در دانشکده ادبیات...

خبرهای کوتاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

      نشست بین رشته ای  تاریخ وعمران با عنوان بررسی بادگیرهای یزد از نگاه تاریخ وعمران با حضور دانشجویان واساتید گروه تاریخ در دانشکده علوم انسانی برگزارگردید.

      کارگاه آموزشی تربیت مربی ویژه کنترل وپیش گیری از ایدز از طرف مرکز مشاوره دانشگاه در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار شد .

        جلسه هیئت رئیسه با مجموعه مدیران داخلی دانشگاه وبا حضور کارشناس خزانه در امور مالیاتی استان جهت توضیح پاره  از سوالات پیرامون نحوه محاسبه انواع مالیات بر درآمد وچگونگی هزینه ها و... در سالن اجتماعات دانشکده ادبیات

و علوم انسانی برگزار گردید.

           امتحان جامع دکترای زبان وادبیات عربی در طی روزهای 29 و30 آذر ماه 94 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اراک برگزارشد.

          جشن فارغ التحصیلی دانشجویان رشته تاریخ ورودی 91 در محل کتابخانه تخصصی رشته تاریخ با حضور مدیر محترم گروه و برخی اعضاء هیئت علمی برگزار شد .

         جلسه مشترک تفاهم نامه پژوهشی بین مدیر کل اداره زندان ها وهیئت همراه با رئیس دانشکده علوم انسانی برگزار شد .

 
آدرس کوتاه :