دانشکده ادبیات و زبان ها

دانشکده ادبیات و زبان ها

در شهریورماه ۱۳۹۵ در جلسه مشترکی میان مدیران با هیئت رئسیه دانشگاه، پیشنهاد تشیکل دانشکده ادبیات و زبان­های خارجی، مطرح و مورد استقبال مسئولان دانشگاه واقع شد. متعاقب آن، موضوع در شورای دانشکده ادبیات و علوم انسانی و با حضور جمعی از اعضای هیئت علمی گروه های مختلف زبان فارسی و زبان های خارجی مطرح شد و اعضا با تشیکل دانشکده ادبیات و زبان های خارجی موافقت کردند، و پس از پیگیری های زیاد سرانجام در تاریخ ۴/۱۰/۹۵ هیئت امنای دانشگاه با ایجاد دانشکده ادبیات و زبان های خارجی موافقت نمود، و در خرداد ماه سال ۹۷ حکم اولین سرپرست دانشکده ادبیات و زبان های خارجی توسط ریاست دانشگاه صادر شد. دانشکده ادبیات و زبان های خارجی درحال حاضر قریب به نهصد دانشجو دارد که در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در حال تحصیل هستند.

از اهداف اصلی این مجموعه،توسعه دانشکده ادبیات و زبان های خارجی می باشد و در آینده ای نزدیک رشته زبان و ادبیات چینی، و نیز مترجمی زبان عربی در مقطع کار شناسی، مترجمی زبان آلمانی، ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناس یارشد، و برخی گرایش های زبان و ادبیات فارسی به مجموعه رشته های این دانشکده افزوده خواهد شد. در زمینه پژوهشی نیز این دانشکده با همکاری گرو ه های فعال خود، مترصد گرفتن امتیاز مجات علمی و پژوهشی است.