دانشکده هنر دانشگاه اراک

دانشکده هنر دانشگاه اراک

در حال حاضر سه رشته در ساختار دانشکده هنر تعریف شده است که عبارت است از:

  • فرش
  • صنایع دستی
  • گرافیک(ارتباط تصویری)

توجه و تمرکز بر رشته­ های هنرهای بومی، ملی، کاربردی و کارآفرین محور در جهت بسط و توسعه هنری، و همچنین نمودی از توسعه پایدار، یکی از راهبردها و اهداف دانشگاه اراک است.