نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشکده هنر دانشگاه اراک

دانشکده هنر دانشگاه اراک

در حال حاضر سه رشته در ساختار دانشکده هنر تعریف شده است که عبارت است از:

  • فرش
  • صنایع دستی
  • گرافیک(ارتباط تصویری)

توجه و تمرکز بر رشته­ های هنرهای بومی، ملی، کاربردی و کارآفرین محور در جهت بسط و توسعه هنری، و همچنین نمودی از توسعه پایدار، یکی از راهبردها و اهداف دانشگاه اراک است.