دانشگاه اراک رتبه دوم پایگاههای خارج از شهر تهران در رتبه بندی پایگاههای میزبان در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور را کسب کرد

دانشگاه اراک رتبه دوم پایگاههای خارج از شهر تهران در رتبه بندی پایگاههای میزبان در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور را کسب کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک،در راستای نیل به اهداف بلند مدت چشم‌انداز علمی کشور و بهره‌گیری از ذخایر علمی و حرفه‌ای سرمایه انسانی خارج از کشور، برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور به منظور انتقال دانش، تجربه و ایده‌های فناورانه به داخل توسط مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری و با همکاری دانشگاهها، پژوهشگاهها، پارک‌های علم و فناوری، شرکتهای فناور و مراکز رشد و نوآوری منتخب کشور به عنوان «پایگاه تخصصی همکار» اجرا میگردد.  این طرح در قالب حمایت از انجام پروژه‌های تحقیقاتی و فناورانه همچون پسادکتری، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو و معین، راه‌اندازی کسب و کارهای فناورانه، اشتغال در شرکت‌های فناور و برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی به ارتباط مؤثر متخصص و مراکز علمی و فناوری برگزیده کشور یاری می رساند.

شایان ذکر است در این طرح، دانشگاه اراک رتبه دوم در پایگاههای خارج از شهر تهران در رتبه بندی پایگاههای میزبان در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور را کسب کرده است.

شاخص های اصلی که در این دوره از ارزیابی

مد نظر قرار گرفت  شامل

 رضایت متقاضیان از همکاری با پایگاه میزبان

اعتبار همکاری

عملکرد رابط پایگاه

 مشارکت در پروژه ارزیابی

حجم همکاریهای انجام گرفته در پایگاه میزبان

بوده است