دریافت لوح تقدیر در نمایشگاه فناوری پیشرفته دراستان مرکزی

دریافت لوح تقدیر در نمایشگاه فناوری پیشرفته دراستان مرکزی


نمایشگاه فناوری پیشرفته استان مرکزی که بمدت چهار روز ازمورخ 22 لغایت 25 اردیبهشت ماه با حضور جمع کثیری ازشرکت کنندگان سراسر کشور در نمایشگاه بین المللی استان مرکزی برگزار گردید ،

دریافت لوح تقدیر در نمایشگاه فناوری پیشرفته دراستان مرکزی

نمایشگاه فناوری پیشرفته استان مرکزی که بمدت چهار روز ازمورخ 22 لغایت 25 اردیبهشت ماه با حضور جمع کثیری ازشرکت کنندگان سراسر کشور در نمایشگاه بین المللی استان مرکزی برگزار گردید ،

دریافت لوح تقدیر در نمایشگاه فناوری پیشرفته دراستان مرکزی

نمایشگاه فناوری پیشرفته استان مرکزی که بمدت چهار روز ازمورخ 22 لغایت 25 اردیبهشت ماه با حضور جمع کثیری ازشرکت کنندگان سراسر کشور در نمایشگاه بین المللی استان مرکزی برگزار گردید ،در روز پایانی پس از ارزیابی غرفه های شرکت کننده در نمایشگاه ،غرفه دانشگاه اراک بعنوان یکی از 12 غرفه برتراز بین 147 غرفه شرکت کننده درنمایشگاه فناوری های پیشرفته استان مرکزی انتخاب شدند و موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر گردید.

کد خبر :838-110

26 اردیبهشت ماه 1394

واحد خبروابط عمومی

آدرس کوتاه :