در راستای بررسی فرآیند آموزش و کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان صورت گرفت.

در راستای بررسی فرآیند آموزش و کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان صورت گرفت.


بازدید معاون آموزشی، مدیران روابط عمومی و دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه از وضعیت برگزاری کلاس های درس دانشکده ها.

در راستای بررسی فرآیند آموزش و کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان صورت گرفت.

بازدید معاون آموزشی، مدیران روابط عمومی و دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه از وضعیت برگزاری کلاس های درس دانشکده ها.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک در راستای بررسی فرآیند آموزش و کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان در دانشکده ها، دکتر خدایی مطلق معاون محترم آموزشی دانشگاه دکتر پسرکلو، رئیس محترم حوزه ریاست و روابط عمومی و دکترمرادی مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، از وضعیت برگزاری کلاس ها و میزان حضور استادان و دانشجویان بازدید کردند..

در فرایند این بازدیدها که با هدف هم اندیشی و به منظور بررسی چالش ها وارتقا کیفیت کلاس های درس صورت گرفت، تعدادی از دانشجویان به طرح درخواست های خود در حوزه های آموزشی، فرهنگی و دانشجویی پرداختند.

در حاشیه این بازدید دکتر مرادی اضافه کرد: تلاش خواهد شد این بازدیدها بصورت مستمر برنامه ریزی شود تا اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان به طرح مسایل و خواسته های خود اقدام کنند.

آدرس کوتاه :