دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی با قابلیت ارائه خدمات گسترده به صنایع و دانشگاه های استان و کشور، در دانشگاه اراک مستقر گردید

دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی با قابلیت ارائه خدمات گسترده به صنایع و دانشگاه های استان و کشور، در دانشگاه اراک مستقر گردید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، با هدف ارائه خدمات گسترده به صنایع و دانشگاه های استان و کشور، دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) استان مرکزی در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک نصب و راه اندازی گردید.

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) ابزاری قدرتمند جهت مشاهده‌ی نمونه‌ها با ابعاد نانومتری و بررسی توپوگرافی سطح آنهاست. میکروسکوپ نیروی اتمی قادر به تصویر برداری دو و سه بعدی با تفکیک مکانی اتمی از نمونه‌های رسانا، نارسانا، نرم یا سخت، منسجم یا پودری، آلی یا حتی نمونه‌های بیولوژیکی بدون نیاز به آماده سازی خاص و پیچیده میباشد. خواص قابل اندازه گیری با این دستگاه شامل مورفولوژی هندسی، توزیع چسبندگی، اصطکاک، ناخالصی سطحی، جنس نقاط مختلف سطح، کشسانی، خواص مغناطیسی، بزرگی پیوندهای شیمیایی، توزیع بارهای الکتریکی سطحی و قطبیت الکتریکی نقاط مختلف است. در عمل از این قابلیت ها برای بررسی ویژگی هایی همچون خوردگی، تمیزی، یکنواختی، زبری، چسبندگی، اصطکاک و اندازه استفاده می شود. همچنین این میکروسکوپ نقش به سزایی در پیشرفت علوم مختلف از جمله الکترونیک، نانوفناوری، علم مواد و ... دارد.