دفتر ریاست دانشگاه

 

مسئول دفتر

رئیس دفتر

علی غلامعلیان

شماره تماس: 32621004

سعید سبحانی نژاد

شماره تماس: 32621000