دومین روز ماراتن علمی کشور در دانشگاه اراک به روایت تصویر

دومین روز ماراتن علمی کشور در دانشگاه اراک به روایت تصویر


گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و گروه علوم انسانی در دومین روز برگزاری کنکور سراسری به رقابت پرداختند.

دومین روز ماراتن علمی کشور در دانشگاه اراک به روایت تصویر

گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و گروه علوم انسانی در دومین روز برگزاری کنکور سراسری به رقابت پرداختند.
آدرس کوتاه :