دومین همایش بنیاد مردمی حامی توسعه دانشگاه اراک

دومین همایش بنیاد مردمی حامی توسعه دانشگاه اراک - 14 تیر

دومین همایش بنیاد مردمی حامی توسعه روز پنجشنبه 14 تیرماه در سالن علم الهدی دانشکده فنی و مهندسی با حضور مسئولین و مدعوین برگزار خواهد شد.