دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت های حیاتی

دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت های حیاتی - 28 و 29 آبان ماه