دکتر علی خدیوی به عنوان پژوهشگر مرز علم برتر کشور برگزیده شد.

دکتر علی خدیوی به عنوان پژوهشگر مرز علم برتر کشور برگزیده شد.

 

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک به عنوان پژوهشگر مرز علم برتر کشور در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی برگزیده شد به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر سیدمجتبی خیام نکویی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اهدای لوحی از دکتر علی خدیوی، عضو هیئت علمی دانشگاه اراک، به عنوان پژوهشگر مرز علم برتر کشور در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی تقدیر به عمل آورد. گفتنی است دکتر علی خدیوی، عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه اراک، طی چند سال گذشته در زمره دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار داشته است.

آدرس کوتاه :