دکتر محمد یاسر معصومی از دانشگاه اراک، جز 100 سرآمد علمی برتر کشور قرار گرفت

دکتر محمد یاسر معصومی از دانشگاه اراک، جز 100 سرآمد علمی برتر کشور قرار گرفت

نام دکتر محمد یاسر معصومی عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه اراک، در لیست سرآمدان علمی برتر کشور قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکترمحمد یاسر معصومی عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه اراک، به واسطه پژوهش های ارزشمند در جایگاه هیات علمی جز 100 سرآمد علمی کشور قرار گرفته است.

قالب پژوهش های این محقق در زمینه شیمی معدنی قرار دارد که محاسبه اعتبار هریک از این پژوهش ها از ۲ شاخص کیفیت انتشارات (تعداد مقاله‌های برتر، تعداد سخنرانی‌های معتبر، میانگین ارجاعات و شاخص اچ (h-index) هر فرد تقسیم بر سن علمی افراد) و ارجاعات باکیفیت (تعداد ارجاعات از نشریات برتر) محاسبه و به عنوان امتیازی در اخذ عنوان سرآمد علمی کشور استفاده می گردد.

این فدراسیون، برنامه دستیابی به مرجعیت علمی با تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدوین و کرده است ودر نظر دارد با شناسایی مستمر افراد توانمند و دارای بنیه علمی قوی و ارائه حمایت‌های ویژه از این افراد، کشور را به سمت مرجعیت علمی در جهان سوق دهد. فدراسیون سرآمدان علمی کشور با حمایت محققان سرآمد و توانمند برای افزایش تعاملات بین‌المللی با محققان معتبر جهان،  و همچنین استفاده از زیرساخت‌ها و امکانات مراکز معتبر علمی جهان سبب تقویت مراودات علمی و ارائه توانمندی های معتبر علمی کشور شود.