دیدار نمایندگان تشکل ها و انجمن های علمی با مسئولین دانشگاه اراک

دیدار نمایندگان تشکل ها و انجمن های علمی با مسئولین دانشگاه اراک


نمایندگان تشکل ها و انجمن های علمی در جلسه ای با معاونت دانشجویی وفرهنگی و مدیر کل آموزش دانشگاه اراک درخواست های دانشجویی را پیگیری کردند.

دیدار نمایندگان تشکل ها و انجمن های علمی با مسئولین دانشگاه اراک

نمایندگان تشکل ها و انجمن های علمی در جلسه ای با معاونت دانشجویی وفرهنگی و مدیر کل آموزش دانشگاه اراک درخواست های دانشجویی را پیگیری کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، نمایندگان تشکل ها و انجمن های علمی به منظور بررسی  روند آموزش مجازی و درخواست های دانشجویان و همچنین نحوه ی ادامه نیم سال تحصیلی 982 طی جلسه ای با  دکترعلیرضا بهرامی ،معاونت دانشجویی وفرهنگی و دکتر محمد علی بداغی فرد، مدیر کل آموزش دانشگاه اراک به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نمایندگان دانشجویان به شرح دغدغه های دانشجویان که به دلیل شرایط خاص کشور و تعطیلی دانشگاه ها به وجود آمده است پرداختند که این مسائل توسط مسئولین محترم بررسی و راهکار جهت رفع آن ارائه گردید.

طی این جلسه مقرر شد اطلاع رسانی به نمایندگان دانشجویان به منظور ارائه خدمات بهتر آموزش مجازی به دانشجویان ارائه گردد.

 

 

آدرس کوتاه :