ذخیره سازی هیدروژن بر روی حامل های جامد

ذخیره سازی هیدروژن بر روی حامل های جامد


تیم تحقیقاتی دکتر محمد سلیمان نژاد، موفق به طراحی نانوحامل هایی جهت ذخیره سازی هیدروژن شده اند که کارایی بالاتر و خطرات کمتری نسبت به مورد مشابه قبل دارد.

ذخیره سازی هیدروژن بر روی حامل های جامد

تیم تحقیقاتی دکتر محمد سلیمان نژاد، موفق به طراحی نانوحامل هایی جهت ذخیره سازی هیدروژن شده اند که کارایی بالاتر و خطرات کمتری نسبت به مورد مشابه قبل دارد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، امروزه استفاده از هیدروژن بعنوان سوخت پاک برای جایگزینی سوختهای فسیلی از مباحث بسیار جدی و مهم در راستای کاهش آلودگیهای زیست محیطی و افزایش کیفیت زندگی می باشد.

چالش اصلی در استفاده از هیدروژن بعنوان سوخت؛ ذخیره سازی هیدروژن میباشد. هر چند روشهایی برای ذخیره سازی هیدروژن در حال حاضر وجود دارد ولی با گسترش نانو فناوری طراحی و کاربرد نانو حامل هایی که ذخیره سازی هیدروژن را با کارایی بالاتر و خطرات کمتر امکان پذیر سازد‌ بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از بین نانو ساختارهای مختلف کارایی نانو صفحات برای ذخیره سازی هیدروژن بر روی بسترهای جامد بررسی شده است. در ادامه کارهای تحقیقاتی که در این زمینه در قالب رساله دکتری سر کار خانم رضوان رحیمی دانشجوی دکتری شیمی فیزیک دانشگاه اراک و به سرپرستی دکتر محمد سلیمان نژاد، عضو هیات علمی گروه شیمی انجام شده است؛ در تحقیقی جدید نانو صفحه B3CN4 در ذخیره سازی سبز هیدروژن مطالعه شده است. نتایج شبیه سازیهای کوانتم مکانیکی بر روی این نانو صفحه کارایی بالای آن را در ذخیره سازی هیدروژن و واجذب هیدروژن در شرایط محیطی اثبات میکند. نتیجه این تحقیق برای انتشار در مجله معتبر Physics Letters A در سال 2021 پذیرفته شده است. در ادامه کارایی نانو صفحه B4CN3 بررسی و نشان داده شد که کارایی نانو صفحه اخیر حتی در مقایسه با B3CN4 در ذخیره سازی هیدروژن بیشتر می باشد. نتایج قسمت دوم این تحقیق برای انتشار در مجله بسیار معتبر Q1) New Journal of Chemistry)
از مجلات انجمن سلطنتی شیمی انگلستان در سال ۲۰۲۱ پذیرفته شده است. مقاله فوق یازدهمین مقاله مستخرج از رساله دکتری سر کار خانم رحیمی می باشد

آدرس کوتاه :