رئیس بنیاد ملی نخبگان استان مرکزی:استارت‌آپ تمرینی برای کارآفرینی در فضای دانشگاه‌ها است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان استان مرکزی:استارت‌آپ تمرینی برای کارآفرینی در فضای دانشگاه‌ها است.

استارت‌آپ تمرینی برای کارآفرینی در فضای دانشگاه‌ها است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان استان مرکزی در مسابقه‌های استارت آپ ویکند دانشجویی با تاکید بر اهمیت نهادینه کردن کارآفرینی در دانشگاه‌ها و توجه بیشتر به امر کارآفرینی در مراکز دانشگاهی گفت: برگزاری مسابقه‌های استارت‌آپ تمرینی برای کارآفرینی در فضای دانشگاه‌هاست.

آدرس کوتاه :