راه اندازی اداره رفاه و بازنشستگی پرسنل دانشگاه اراک

راه اندازی اداره رفاه و بازنشستگی پرسنل دانشگاه اراک

راه اندازی اداره رفاه و بازنشستگی پرسنل دانشگاه اراک اداره رفاه و بازنشستگی کارکنان دانشگاه اراک راه اندازی گردید .بنابر گزارش معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه اراک اداره رفاه با هدف توجه بیشتر به مسائل رفاهی و بازنشستگی ، اجرای برنامه ها ،پیگیری و ارتقاءسطح کمی و کیفی امور رفاهی و بازنشستگی همکاران تاسیس گردیده است .

راه اندازی اداره رفاه و بازنشستگی پرسنل دانشگاه اراک

اداره رفاه و بازنشستگی کارکنان دانشگاه اراک راه اندازی گردید .بنابر گزارش معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه اراک اداره رفاه با هدف توجه بیشتر به مسائل رفاهی و بازنشستگی ، اجرای برنامه ها ،پیگیری و ارتقاءسطح کمی و کیفی امور رفاهی و بازنشستگی همکاران تاسیس گردیده است .

دکتر عباسی فر معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی طی حکمی بهاءالدین اسلام پناه را به سمت سرپرستی اداره رفاه و بازنشستگی منصوب نمودند .

کد خبر:834-110

22 اردیبهشت ماه 1394

واحد خبر روابط عمومی

گزارش تصویری از جلسه معارفه رئیس صندوق رفاه