رهاورد/ ویژه برنامه‌ی تلویزیونی برای معرفی رشته های دانشگاه اراک