رونمایی از مجله نوآوری های صنعتی، نیاز ها و راهکارها

با حضور مسئولین استانی و شرکت های دانش بنیان برگزار گردید :

رونمایی از مجله نوآوری های صنعتی، نیاز ها و راهکارها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک در حاشیه نشت هم اندیشی مسئولین استان و شرکت های دانش بیان با توجه  مسئولیت و  ماموریت دانشگاه  و منظور تعامل با صنایع  از مجله با عنوان نو آوری های صنعتی نیاز ها و راهکار ها پرده برداری گردید. این حرکت با هدف افزایش ارتباطات و انتقال تجربیات مابین شرکت های دانش بنیان انجام پذیرفت.