ریاست دانشگاه

 

آقای دکتر مجتبی ذوالفقاری

ریاست دانشگاه اراک

 

آدرس کوتاه :