ریاست دانشگاه

آقای دکتر سعید حمیدی

ریاست دانشگاه اراک

 

آدرس کوتاه :