نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سالگرد شهید گمنام دانشگاه اراک

سالگرد شهید گمنام دانشگاه اراک

دومین سالگرد شهید گمنام دانشگاه اراک

دومین سالگرد شهید گمنام دانشگاه اراک

زمان سه شنبه :25/1/1394 بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان :مسجدفاطمه الزهراءواقع در پردیس سردشت