سرود رسمی دانشگاه اراک

سرود رسمی دانشگاه اراک

این که می گویند پیر در خشت خام آینه می بیند بیهوده نیست. نزدیک به نیم قرن پیش هنگامی که اولین خشت دانشگاه اراک توسط مفاخر کشور نهاده شد، در همان خشت تجلی علم و دانش و فرهنگ و دانایی را نگریسته بودند.
آفتاب دانایی سرود عزت و افتخار دانشگاه اراک است که گوشه ای از تاریخچه و سربلندی های دانشگاه اراک را روایت می کند.
تقدیم به آنان که با فکر های زیبا، دانایی را ارمغان دانش و هنر کردند.

آدرس کوتاه :