سوت پایان ماراتن کنکور با گروه آزمایشی زبان های خارجه/گزارش تصویری

سوت پایان ماراتن کنکور با گروه آزمایشی زبان های خارجه/گزارش تصویری

کنکور سراسری سال 1399 با رقابت داوطلبان گروه آزمایشی زبان های خارجه به پایان رسید.
آدرس کوتاه :