سومین نشست کمیته علمی عفاف و حجاب استان مرکزی در دانشگاه اراک برگزار شد.

سومین نشست کمیته علمی عفاف و حجاب استان مرکزی در دانشگاه اراک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک سومین جلسه کمیته علمی عفاف و حجاب استان مرکزی با موضوع رویکردهای نوین در حوزه عفاف و حجاب چهارشنبه 25 مرداد به ریاست دکتر ذوالفقاری در دانشگاه اراک برگزار شد.

در این جلسه استفاده از رویکردهای نوین در حوزه عفاف و حجاب و راهکارهای ایجاد جذابیت در این خصوص مورد بررسی قرار گرفت .

هم چنین مقرر شد یک هیات اندیشه ورز از اساتید ذی ربط در هر دانشگاه برای ارائه راهکارهای علمی در این موضوع تشکیل شود.

آدرس کوتاه :