سومین همایش ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته

سومین همایش ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، پیش از افتتاح رسمی همایش، پنل تخصصی مانا با هدف بررسی ظرفیت های تخصصی دانشگاه اراک و صنایع داخل و خارج استان برگزار گردید. دکتر ذوالفقاری رییس دانشگاه اراک در پیش رویداد همایش ملی ماشین کاری و ماشین ابزار پیشرفته گفت: موضوع ماشین کاری و ماشین ابزار پیشرفته با تولید ارتباط مستقیم دارد و یکی از ارکان مهم آن محسوب میشود. دکتر ذوالفقاری ادامه داد:امروزه شرط موفقیت در بازار رقابت تولید دانش بنیان است. وی تاکید کرد :تولید اگر صرفا داخلی باشید بدون شک اثر تورمی دارد و می بایست در تولید، سهم حضور در بازار بین المللی را نیز مد نظر قرار داد. دکتر ذوالفقاری با اشاره به اینکه تولید و ماشین کاری نیازمند دانش است بیان کرد: جریان علم و فناوری در دنیا در حال تغییر است و سبک جدید آموزش در دانشگاه ها آغاز شود. وی افزود:دانشگاه اراک سبک جدید آموزش را در قالب دانشگاه آینده با همکاری شرکت های صنعتی از جمله شرکت گداختار آغاز کرده است. دکتر ذوالفقاری ضمن اشاره به جهت دار بودن تحصیل در دانشگاه آینده گفت:در این دانشگاه دانشجویان ضمن یادگیری کلی رشته، آموزش برای یک صنعت خاص را فرا می گیرند.

آدرس کوتاه :