شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه گروه خودروسازی سایپا در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه اراک از طریق آزمون سراسری سال1402

شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه گروه خودروسازی سایپا در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه اراک از طریق آزمون سراسری سال1402

به منظور ارتباط بخشی بهتر آموزش عالی و حوزه صنعت و همچنین تأمین و تربیت بخشی از نیروی مورد نیاز صنعت، » گروه خودروسازی سایپا «، دانشگاه اراک از میان متقاضیان واجد شرایط آزمون سراسری سال 1402 با شرایط اختصاصی و در رشته مهندسی مکانیک، 15 دانشجوی بورسیه تحصیلی و شغلی می‌پذیرد.
متقاضیان در صورت احراز شرایط عمومی، اختصاصی و سایر شرایط مندرج در این دفترچه و اطلاعیه های مرتبط، می توانند پس از انتخاب رشته و کسب نمرات لازم و موفقیت در مراحل بررسی صلاحیت های عمومی و اختصاصی گروه خودروسازی سایپا و دفاتر منطقه ای آن در کدرشته محل های انتخابی، در صورت اعلام قبولی نهایی، به صورت دانشجوی بورسیه ادامه تحصیل نمایند.
 
الف) شیوه پذیرش
1- پذیرش دانشجو در رشته های بورسیه گروه خودروسازی سایپا به صورت سراسری انجام می شود و همه داوطلبانی که حائز شرایط عمومی و اختصاصی که در ادامه می آید باشند، مجاز به انتخاب رشته های دارای شرایط بورسیه می باشند.
2- تعیین محل خدمت خدمت فارغ التحصیلان این رشته، با گروه خودروسازی سایپا و بر اساس نیاز این شرکت درسایپا با یکی از مجموعه های تابعه یا دفاتر منطقه ای آن خواهد بود.
3- متقاضیان به صورت سه برابر ظرفیت معرفی می شوند و بعد از انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی و با در نظر گرفتن نمره علمی نهایی داوطلب در مقایسه با سایر داوطلبان، گزینش نهایی داوطلبان انجام خواهد شد.
 
ب) شرایط عمومی
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4- داشتن سلامت کامل روانی ، جسمانی و توانایی انجام وظایف محوله به تأیید طب کار گروه خودروسازی سایپا
5- نداشتن سابقه محکومیت جزایی یا کیفری و ارائه برگه سوء پیشینه به گروه خودروسازی سایپا
6- عدم اعتیاد به مواد مخدر، دخانیات، الکل و هر نوع مواد اعتیادآور
7- عدم وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان ها و گروه های غیرقانونی
8- داشتن گواهینامه پایان دیپلم متوسطه دوم
یاد آوری 1: علاوه بر ضوایط و مقرات آموزشی، رعایت شئونات اسلامی و ضوابط و مقررات گروه خودروسازی سایپا در هنگام حضور در دوره های مهارت افزایی الزامی است.
 
ج) شرایط اختصاصی
1- رتبه داوطلب باید زیر 3000 کشوری باشد.
2- حداکثر سن داوطلبان در هنگام ورود به دانشگاه 20 سال می باشد و در صورت انجام خدمت سربازی دوسال به سقف سنی افزوده می شود )حداکثر سن این داوطلبان 22 سال می باشد(.
3- پذیرفته شدگان هشت نیم سال تحصیلی از بورسیه تحصیلی )حمایت های مالی) گروه خودروسازی سایپا برخوردار می باشند.
4- دانشجویان بورسیه، در طی دوران تحصیل تحت حمایت مالی شرکت برابر با حداقل حقوق پایه مصوب وزارت کار، رفاه اجتماعی بعلاوه بیمه خواهند بود.
5- پذیرفته شدگان متعهد می شوند به شرط پویایی در طی دوران تحصیل، به میزان دو برابر زمان بهره مندی از حمایت های مالی )بورس(، بسته به نیاز شرکت و در محل های اعلامی، مشغول به خدمت شوند.
6- پذیرفته شدگان چنانچه در طی دوران تحصیل یا قبل از پایان تعهد، به هر دلیل از ادامه همکاری با شرکت خودداری نمایند، موظف به پرداخت هزینه ای معادل دو برابر هزینه های کل دوره خواهند بود.
7- حداقل معدل دانشجودر دوران تحصیل در دانشگاه 14 می باشد و در صورتیکه دو نیم سال متوالی یا سه نیم سال متناوب به صورت غیر موجه )به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه( معدل دانشجو از عدد فوق کمتر شد شرایط بورسیه ملغی شده و ملزم پرداخت شرایط بند 6 خواهد بود.
8- پذیرفته شدگان ملزم به ثبت تعهد نامه مورد تایید گروه خودروسازی سایپا در دفترخانه خواهند بود.
9- داوطلبان پذیرفته شده در رشته های بورسیه گروه خودروسازی سایپا، موظف به گذراندن 40 واحد درس مهارتی براساس شیوه نامه مصوب 954 شورای عالی برنامه ریزی در دانشگاه و یا در محل شرکت خواهند بود.
10- دانشجویان در طی دوران تحصیل و همچنین دوره تابستانی موظف می باشند براساس برنامه اعلام شده از سوی شرکت در محل دوره مهارت آموزی، حاضر و با موفقیت دوره ها را به اتمام برسانند.
11- دانشجویان بورسیه پس از فراغت از تحصیل و رعایت ضوابط اعلام شده از سوی شرکت، مطابق آئین نامه
استخدامی، به استخدام گروه خودروسازی سایپا درخواهند آمد.
12- محل استخدام فارغ التحصیلان در گروه خودروسازی سایپا و دفاتر منطقه ای، با صلاحدید شرکت خواهد بود.
یاد آوری 2: سوابق دوران تحصیل و دوره مهارت آموزی در انتخاب محل خدمت فارغ التحصیلان اثرگذار است.
13- دوران تحصیل جزو سنوات داوطلبان خواهد بود.
14- دانشجویان بورسیه از نظر خوابگاه و سایر مقررات آموزشی تابع ضوابط و مقررات دانشگاه اراک خواهند بود. در طی دوران مهارت آموزی در گروه خودروسازی سایپا، مطابق ضوابط از سرویس ایاب و ذهاب و غذای گرم برخوردار خواهند بود.
یاد آوری 3: وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای تعیین تکلیف خدمت نظام وظیفه این گروه از دانشجویان با اولویت "سرباز صنعت" از دستگاه های مرتبط پیگیری و اقدام خواهد کرد. در غیر اینصورت، فرد موظف به طی دوران سربازی مطابق ضوابط نظام وظیفه خواهد بود. بدیهی است در طی دوران خدمت سربازی شرکت هیچگونه تعهدی درخصوص حمایت مالی فوق الذکر نخواهد داشت.
یاد آوری 4: گذراندن خدمت نظام وظیفه پس از فارغ التحصیلی، تأثیری در عدم استخدام فارغ التحصیلان نخواهد داشت و در صورت رعایت سایر ضوابط، اینگونه فارغ التحصیلان پس از گذراندن خدمت سربازی فرآیند استخدام را انجام داده و به استخدام گروه خودروسازی سایپا درخواهند آمد.
15- ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی در مقاطع بالاتر صرفاً با تأیید گروه خودروسازی سایپا می باشد.
 
آدرس کوتاه :