شرکت در جمع سپاری مجمع تشخیص مصلحت نظام

شرکت در جمع سپاری مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از کلیه اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و گروه‌های پژوهشی دانشگاه اراک جهت مشارکت در جمع سپاری نخبگان در موضوع تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم دعوت به عمل می‌آید.
نخستین جمع‌سپاری نخبگانی دبیرخانه مجمع در این موضوع طی سه مرحله به شرح زیر در سامانه نجم فعال میباشد:
۱-دریافت ایده های اولیه تحولی
۲-دریافت بندهای سیاستی پیشنهادی به تفکیک قلمروهای موضوعی سیاست‌های کلی برنامه هفتم (متناسب با تخصص مشارکت‌کنندگان)
۳-اظهارنظر در خصوص پیش‌نویس سیاست‌های کلی پیشنهادی تزئین شده قبل از ارائه در صحنه مجموعه

جهت شرکت به سامانه نجم به نشانی najm.cfss.ir مراجعه نمایید.

 

آدرس کوتاه :