شرکت کیمیا گران انرژی ارک پویا موفق به اخذ عنوان دانش بنیان گردید.

شرکت کیمیا گران انرژی ارک پویا موفق به اخذ عنوان دانش بنیان گردید.


شرکت کیمیا گران انرژی ارک پویا موفق به اخذ عنوان دانش بنیان گردید. دومین شرکت دانش بنیان در دانشگاه اراک به ثبت رسید. شرکت کیمیا گران انرژی ارک پویا در نشست اخیر کمیته ارزیابی صلاحیت شرکتهای دانش بنیان معاون علمی فناوری ریاست جمهوری ، با ارائه طرح "سیستم ذخیره سازی"موفق به دریافت عنوان دانش بنیان گردید.

شرکت کیمیا گران انرژی ارک پویا موفق به اخذ عنوان دانش بنیان گردید.

شرکت کیمیا گران انرژی ارک پویا موفق به اخذ عنوان دانش بنیان گردید. دومین شرکت دانش بنیان در دانشگاه اراک به ثبت رسید. شرکت کیمیا گران انرژی ارک پویا در نشست اخیر کمیته ارزیابی صلاحیت شرکتهای دانش بنیان معاون علمی فناوری ریاست جمهوری ، با ارائه طرح "سیستم ذخیره سازی"موفق به دریافت عنوان دانش بنیان گردید.

شرکت کیمیا گران انرژی ارک پویا موفق به اخذ عنوان دانش بنیان گردید.

دومین شرکت دانش بنیان در دانشگاه اراک به ثبت رسید.

شرکت کیمیا گران انرژی ارک پویا در نشست اخیر کمیته ارزیابی صلاحیت شرکتهای دانش بنیان معاون علمی فناوری ریاست جمهوری ، با ارائه طرح "سیستم ذخیره سازی"موفق به دریافت عنوان دانش بنیان گردید.

آدرس کوتاه :