طراحی سنسور زیست سازگار و کارآمد در شناسایی مقادیر ناچیز آنیون ها

طراحی سنسور زیست سازگار و کارآمد در شناسایی مقادیر ناچیز آنیون ها

باتوجه به اهمیت شناسائی آنیون­ ها، هدف از تحقیق پیش رو طراحی و سنتز سنسورهای نوری حساس به رنگ جهت شناسایی آنیون­های سیانید، استات و هیدروژن کربنات می­ باشد. از آنجایی که باز شیف­های مولکولی سنتز شده در حلال­های آلی قابلیت انحلال خواهند داشت. لذا پس از بر هم­کنش با آنیون­ های مورد نظر قابلیت استفاده مجدد نخواهند داشت و از این طریق موجب صرف زمان و هزینه زیادی خواهند شد. از این­ رو برای حل این چالش به سراغ بازشیف­های حالت جامد رفتیم. برای تهیه­ ی این ترکیب گروه عاملی آلدهیدی در آزو آلدهید با گروه­های عاملی آمینی مستقر بر روی پلیمر زیست سازگار و زیست تخریب پذیر کیتوسان وارد واکنش می­ شوند تا ترکیب بازشیف جدیدی بر بستر پلیمر تهیه شود. سنسور تهیه شده بر پایه­ ی کیتوسان علاوه بر شناسایی آنیون­های سیانید، استات و هیدروژن کربنات در حلال آلی، آنیون سیانید را با حد تشخیصM  6-10×9 در محیط کاملا آبی شناسایی کرد. سنسور مورد استفاده در این کار تحقیقی که توسط فاطمه پرچگانی- سعید امانی- مژگان زنده دل بررسی شده پس از شناسایی آنیون­ها مورد بازیافت و استفاده مجدد قرار گرفت تا جایگاه خود را به­ عنوان سنسور ناهمگن تثبیت کند.

برای بررسی کاربرد عملی بازشیف کیتوسان در شناسایی آنیون­های CN ̶، AcO ̶ و HCO3 ̶ در زندگی روزمره، منابع مختلفی همچون هسته­ ی سیب، چیپس سیب زمینی با طعم سرکه و بیسکوئیت مورد آزمایش قرار گرفتند.

رنگ محلول در حضور هسته ­ی سیب حاوی یون CN ̶ به نارنجی تغییر یافت در حالی که رنگ محلول مشابهی که فاقد هسته­ ی سیب بود کاملا زرد بود. تغییرات در شدت طیف­های UV-Vis نیز نتیجه مشاهدات رنگ سنجی را تائید کرد. در مورد چیپس با طعم سرکه و بیسکوئیت که حاوی یون­های AcO ̶ و HCO3 ̶ می­باشند نیز به شیوه­ی مشابه عمل شد و رنگ محلول به ترتیب به قرمز و نارنجی تغییر پیدا کرد. طیف های الکترونی نمونه­های مذکور نیز موید توانایی سنسور در شناسایی آنیون­ها در نمونه­ ی حقیقی می­ باشند.

 

نتایج حاصل از این تحقیق در نشریه بسیار معتبر Spectrochimica Acta با ضریب تاثیر 4.098 به چاپ رسیده است.

 

 

آدرس کوتاه :