اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

عدم برگزاری مناقصه تجهیز آمفی تئاتر

عدم برگزاری مناقصه تجهیز آمفی تئاتر

به اطلاع مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه تجهیز آمفی تئاتر دانشگاه اراک می رساند، روند برگزاری مناقصه بدلیل آماده نشدن زیر ساختهای لازم جهت انجام موارد مندرج در اسناد مناقصه سالن آمفی تئاتر و همچنین تاخیر در تخصیص بودجه پروژه مذکور از طرف مجاری ذیصلاح، که البته خارج از اراده این دانشگاه بوده، متوقف و به زمان نزدیک دیگری که متعاقباً از طریق جراید عمومی و کثیر الانتشار اطلاع رسانی خواهد شد موکول می گردد.


دانشکده ها

ویدیو ها