عقد تفاهم نامه همکاری سه جانبه فی مابین دانشگاه اراک ، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی

عقد تفاهم نامه همکاری سه جانبه فی مابین دانشگاه اراک ، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک : در اجرای قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و به منظور توسعه اقتصاد دانش محور، تقویت و توسعه تعاونی های نوآور و توانمندسازی تعاونی های حمایت محور و با هدف استفاده بهینه از امکانات و هم افزایی منابع موجود وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ظرفیت های مرکز آموزش فنی و حرفه ای، دانشگاه اراک و مرکز نوآوری مبین دانشگاه اراک و در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، تفاهم نامه همکاری چهار جانبه منعقد گردید. همچنین روابط عمومی دانشگاه اراک موارد زیر را به عنوان موضوع و اهداف همکاری در این تفاهم نامه عنوان نمود:

  • 1- استفاده از کلیه ظرفیت ها، دانش منابع و امکانات موجود طرفین تفاهم نامه به منظور حمایت از فارغ التحصیلان دانشگاهی و تعاونی ها در راستای بستر سازی توسعه کسب و کار های تعاونی و دانش بنیان
  • 2- حمایت از ایجاد مراکز نوآوری و تعاونی های دانش بنیان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه
  • 3- حمایت از سازماندهی و مهارت آموزی توان یابان و زنان سرپرست خانوار و دانش آموختگان دانشگاهی
  • 4- کمک به تجاری سازی طرح های نوآورانه تعاونی های مورد هدف
  • 5- عملیاتی نمودن طرح مهارت بنیان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان
  • 6- بهره گیری از برنامه های و امکانان مرکز کسب و کار و کارآفرینی
  • 7- حمایت از طرح های پژوهشگران، محققان، دانشجویان در قالب گروه های خلاق و شرکت های تعاونی
  • 8- ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت، تعاون و فنی و حرفه ای و تامین سرمایه های مادی و معنوی مورد نیاز طرح های نوین
  • 9- همکاری متقابل طرفین تفاهم نامه در راستای بسترسازی برای ایجاد و توسعه کسب و کارهای خانگی و تعاونی به ویژه مراکزنوآوری تعاون و شرکت های تعاونی با اولویت زنان سرپرست خانوار، دانش آموختگان دانشگاهی و افراد دارای معلولیت