عقد قرارداد عضو هیئت علمی دانشگاه اراک با جامعه و صنعت

عقد قرارداد عضو هیئت علمی دانشگاه اراک با جامعه و صنعت

دکتر کوروش خورشیدی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه اراک از عقد قرارداد با شرکت گاز استان مرکزی خبر داد و اظهار کرد: به منظور همکاری های بیشتر و عقد قرارداد، تفاهم نامه ای با شرکت گاز استان امضا شد. وی در ادامه گفت: زلزله، سیلاب، و طوفان از پدیده های طبیعی است که در تغییر و تحول و فرسایش اشکال زمین مشارکت دارند. این پدیده ها زمانی که جوامع انسانی را تحت تاثیرقرار دهد، می تواند منجر به اختلال در زندگی روزمره بشر گردند. 
وی افزود: شبکه های گازرسانی علی الخصوص تجهیزات مکانیکی مستقر در ایستگاه های TBS و CGS شبکه تغذیه و توزیع گاز یکی از شریان های حیاتی و دغدغه های مدیریت بحران می باشد، که در این پژوهش سعی می گردد ضمن بررسی نقشه های خطرپذیری، با شناسایی نواحی مستعد خطر شبکه تغدیه و توزیع گاز استان مرکزی به مدلسازی عددی ایستگاه های نمونه TBS و CGS، پاسخ دینامیکی تجهیزات مکانیکی مستقر در این ایستگاه ها را نسبت به زلزله، سیلاب، و طوفان با بکارگیری نرم افزارهای اجزاء محدود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.