عقد قرارداد عضو هیئت علمی دانشگاه اراک با جامعه و صنعت

عقد قرارداد عضو هیئت علمی دانشگاه اراک با جامعه و صنعت

موضوع: سنجش و ارزیابی رضایتمندی گروه‌های مختلف ذینفعان در شرکت گاز استان مرکزی
 
مجری طرح: دکتر احسان منصوری، عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع
آدرس کوتاه :