فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای تامین نیروی انسانی و خدماتی سال 1402-1401 دانشگاه اراک ( نوبت نخست )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای تامین نیروی انسانی و خدماتی سال 1402-1401 دانشگاه اراک ( نوبت نخست )

دانشگاه اراک در نظر دارد «مناقصه عمومی یک مرحله ­ای تامین نیروی انسانی و خدماتی سال 1402-1401 » (به شماره 2001004598000004) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مواعد زمانی

شماره فراخوان مناقصه: 2001004598000004

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد: 14/08/1401

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: 19/08/1401 ساعت 17

مهلت ارسال پیشنهاد: 01/09/1401 ساعت 15

زمان بازگشایی پاکتها: 02/09/1401 ساعت 10

اطلاعات تماس: اراک. میدان بسیج. بلوار کربلا. دانشگاه اراک. ساختمان دکتر قریب. طبقه سه. کمیسیون معاملات (تلفن 32621510 – 086)

 

دانشگاه اراک