فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای اجرای خط فاضلاب خوابگاههای پردیس دانشگاه اراک (نوبت اول)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای اجرای خط فاضلاب خوابگاههای پردیس دانشگاه اراک (نوبت اول)

دانشگاه اراک در نظر دارد «مناقصه عمومی یک مرحلهای اجرای خط فاضلاب خوابگاههای پردیس دانشگاه اراک» (به شماره 2001004598000001) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مواعد زمانی
شماره فراخوان مناقصه: 2001004598000001
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد: 26/03/1401
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: 30/03/1401 ساعت 19
مهلت ارسال پیشنهاد: 11/04/1401 ساعت 14
زمان بازگشایی پاکتها: 12/04/1401 ساعت 10
اطلاعات تماس: اراک. میدان بسیج. بلوار کربلا. دانشگاه اراک. ساختمان دکتر قریب. طبقه سه. کمیسیون معاملات (تلفن 32621510 – 086)