فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید مصالح تأسیسات مکانیکی کتابخانه مرکزی (نوبت دوم)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید مصالح تأسیسات مکانیکی کتابخانه مرکزی (نوبت دوم)

به نام خدا

 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید مصالح تأسیسات مکانیکی کتابخانه مرکزی

(نوبت دوم)

 

دانشگاه اراک در نظر دارد مناقصه عمومی خرید مصالح تاسیسات مکانیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار اولین آگهی تا ساعت 18  روز  مورخ 28/7/1398

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 18 روز مورخ 8/8/1398

زمان گشایش پاکت ها : ساعت 11 روز مورخ 11/8/1398

آدرس:  اراک، میدان بسیج، بلوار کربلا، سایت سردشت، دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه سوم، دفتر مدیریت امور حقوقی قراردادها و رسیدگی به شکایات

کدپستی: ۳۸۴۸۱۷۷۵۸۴

تلفن :  08632621510-  08632621514

 مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 000/000/500 ریال به‌صورت ضمانتنامه معتبر بانکی (مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی 1394) می‌باشد.

آدرس کوتاه :