فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پارتیشن بندی، تهیه مصالح و اجرای دکوراسیون مرکز رشد دانشگاه اراک (نوبت دوم)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پارتیشن بندی، تهیه مصالح و اجرای دکوراسیون مرکز رشد دانشگاه اراک (نوبت دوم)

دعوت نامه، شرایط و قرارداد مناقصه عمومی یک مرحله ای  پارتیشن بندی، تهیه مصالح و اجرای دکوراسیون مرکز رشد دانشگاه اراک (نوبت دوم)

اطلاعات مناقصه عمومی