فرایند صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات کاردانی وکارشناسی(ویژه دانش آموختگان پسر)

فرایند صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات کاردانی وکارشناسی(ویژه دانش آموختگان پسر)

فرایند صدور گواهینامه موقت برای دانش آموختگانی که نامه ابطال نظام وظیفه خودرا دریافت نموده اندبه صورت غیر حضوری واز طریق ارسال پستی مدارک به نشانی :اراک ،میدان بسیج،بلوار کربلا،دانشگاه اراک  کدپستی( 3848177584)  ،اداره دانش آموختگان صورت می پذیرد

با توجه به کثرت پرونده های درحال بررسی ،مدارک پس از وصول در نوبت صدور قرار می گیرند ومتعاقبا گواهینامه موقت پایان تحصیلات صادره  از طریق پست به آدرس شما ارسال خواهد گردید.

مدارک مورد نیاز:

1-تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه(در صورت تغییر مشخصات تصویر صفحه توضیحات ضمیمه گردد)

2-تصویر کارت ملی

3-دوقطعه عکس جدید 3*4

4-تکمیل دقیق وکامل فرم درخواست گواهینامه موقت پایان تحصیلات  کاردانی وکارشناسی (فرم را حهت تکمیل از سایت دانشگاه اراک –مدیریت امور آموزشی –دانش آموختگان اخذ نمائید.)

5-ارسال فیش بانکی به مبلغ  600000  ریال به حساب شماره  شبا   950100004001110403020041عهده بانک تجارت به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه اراک بابت هزینه صدور وارسال پستی گواهینامه موقت با شناسه (365110451120004000092990140120 )

6-ارسال یکی از مدارک نه گانه نظام وظیفه  جهت روشن شدن وضعیت نظام وظیفه به شرح ذیل(داشتن یکی از شرایط نه گانه برای اخذمدرک الزامی می باشد):

- گواهی اشتغال به تحصیل با دارا بودن معافیت تحصیلی در مدت اعتبار آن (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

- تصویر برابر با اصل برگ آماده به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن(برگ سبز)

-  تصویربرابربااصل کارت هوشمند پایان خدمت دوره ضرورت

- تصویر برابر با اصل کارت هوشمند معافیت دائم پزشکی یا کفالت

-  برگ معافیت موقت بدون غیبت در مدت اعتبار آن

- گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام

- گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه

- گواهی اشتغال به خدمت متعهدین خدمت

- گواهی صادره از واحدهای وظیفه عمومی

                          

                                                        اداره دانش آموختگان