فرزند استاد قریب:یکی از اقدامات مثبت وی تبدیل واژگان خارجی به واژه‌های ایرانی بود.

فرزند استاد قریب:یکی از اقدامات مثبت وی تبدیل واژگان خارجی به واژه‌های ایرانی بود.


فرزند استاد قریب: یکی از اقدامات مثبت وی تبدیل واژگان خارجی به واژه‌های ایرانی بود. مهندس فرهاد قریب،در همایش ملی بزرگداشت دکتر عبدالکریم قریب بنیانگذار دانشگاه اراک و پدر علم زمین‌شناسی، گفت: براساس آیات قرآن قدر ومنزلت کسی که می‌داند بسیار زیاد است، ‌از این رو واجب است صاحبان دانش و فرهنگ راپاس بداریم چراکه این مهم یکی از شروط پیشرفت دانش است

فرزند استاد قریب:یکی از اقدامات مثبت وی تبدیل واژگان خارجی به واژه‌های ایرانی بود.

فرزند استاد قریب: یکی از اقدامات مثبت وی تبدیل واژگان خارجی به واژه‌های ایرانی بود. مهندس فرهاد قریب،در همایش ملی بزرگداشت دکتر عبدالکریم قریب بنیانگذار دانشگاه اراک و پدر علم زمین‌شناسی، گفت: براساس آیات قرآن قدر ومنزلت کسی که می‌داند بسیار زیاد است، ‌از این رو واجب است صاحبان دانش و فرهنگ راپاس بداریم چراکه این مهم یکی از شروط پیشرفت دانش است
آدرس کوتاه :