فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی (فصلنامه علمی - پژوهشی)

فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی (فصلنامه علمی - پژوهشی)

فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی (فصلنامه علمی - پژوهشی) توسط دانشگاه اراک منتشر می شود. این مجله دارای تاییدیه علمی پژوهشی شماره 3/18/63659 مورخ 1393/04/15 از کمیسیون نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) از شماره اول (بهار 92) می باشد. فصلنامه (علمی – پژوهشی) پژوهش های ادبی- قرآنی با همکاری (در قالب انعقاد تفاهم نامه) دانشگاه‌ اراک با دانشگاههای ایلام، بوعلی سینا همدان، تربیت مدرس، شهر کرد، علامه طباطبایی، قم وکاشان چاپ و منتشر می شود.