قابل توجه متقاضیان دریافت فرم میهمان تابستان 1401 به سایر دانشگاه های دولتی

قابل توجه متقاضیان دریافت فرم میهمان تابستان 1401 به سایر دانشگاه های دولتی

قابل توجه متقاضیان دریافت فرم میهمان تابستان 1401 به سایر دانشگاه های دولتی

ضمن عرض سلام و آرزوی سلامت برای کلیه دانشجویان گرامی به اطلاع می رساند فرم میهمان تابستان با رعایت شرایط ذیل از دانشکده های مربوطه قابل درخواست می باشد.

مقررات میهمان تابستان :

- در اجرای مصوبه شماره 262 شورای آموزشی، اخذ دروس عمومی پایه و عمومی برای کلیه دانشجویان در دانشگاه های دولتی ممکن می باشد همچنین اخذ دروس تخصصی و اختیاری و دروسی که نیمسال آتی ( 4011) در دانشگاه اراک ارائه نمی شود صرفا  برای دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی (نیمسال ششم به بعد ) با تایید گروه آموزشی مربوطه در دانشگاه های دولتی میسر است .

- تعداد واحد مجاز در نیمسال تابستان حداکثر6 واحد می باشد. (اخذ حداکثر 8 واحد درسی برای فارغ التحصیلان مشروط به رعایت مفاد تبصره های 1،3و4 از ماده 7 آیین نامه آموزشی)

- فقط نمرات دروس مندرج در جدول ذیل که با رعایت سرفصل ، پیش نیاز و هم نیاز دروس به تأیید گروه و دانشکده رسیده باشد قابلیت ثبت در کارنامه دانشجو را خواهد داشت.

- فقط یک عنوان از دروس انتخابی از گروه معارف باشد.(درموارد خاص، درخواست های با تعداد بیشتر پس از تأیید مدیر گروه معارف)

- اخذ دروس به هر نحو در مؤسسات و مراکز آموزش عالی نامعتبر و دانشگاه های آزاد اسلامی  ، پیام نور ، غیر انتفاعی ، فنی وحرفه ای ، علمی وکاربردی و مراکز و مؤسسات غیر وابسته به وزارت علوم ممنوع می باشد .

   - تاکید می نماید ثبت نمرات دروس مکتسبه ترم تابستان فقط در صورت مطابقت با لیست تایید شده مندرج در فرم میهمان       صورت می پذیرد و دروس خارج از فرم تابستان 1401 قابل ثبت و مورد پذیرش نمی باشد.

 

با ملاحظه موارد فوق پس از مراجعه به سایت دانشگاه مورد تقاضا و اطمینان از برگزاری ترم تابستان و ارائه دروس مورد نظر و با اطلاع از شهریه مقرر، ضمن هماهنگی قبلی به کارشناس رشته مربوط در دانشگاه اراک مراجعه و پس از دریافت فرم و انجام مراحل امضایی و ثبت نهایی فرم در دبیرخانه برابر توضیحات دانشگاه مورد نظر اقدام به ثبت نام فرمایید .

                                              موفق و موید باشید -  اداره کل آموزش 09/03/1401