قرار گرفتن نام عضو هیات علمی دانشگاه اراک در بین یک درصد دانشمندان پر استناد برتر جهان

قرار گرفتن نام عضو هیات علمی دانشگاه اراک در بین یک درصد دانشمندان پر استناد برتر جهان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ دکتر محمد‌یاسر معصومی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی شیمی دانشگاه اراک برای دومین سال متوالی و بر اساس آخرین نتایج رتبه‌بندی (Essential Science Indicators) ESI در سال ۲۰۲۳، ، در جمع دانشمندان یک درصد پراستناد برتر جهان قرار گرفت.

آدرس کوتاه :