مدیر جدید دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه اراک معرفی گردید.

مدیر جدید دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه اراک معرفی گردید.


مدیر جدید دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه اراک معرفی گردید. جلسه تودیع و معارفه مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه اراک در دفتر معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی برگزارگردید .

مدیر جدید دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه اراک معرفی گردید.

مدیر جدید دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه اراک معرفی گردید. جلسه تودیع و معارفه مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه اراک در دفتر معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی برگزارگردید .
آدرس کوتاه :