مراسم اختتامیه سمینار علم ،اشتغال و کار آفرینی

مراسم اختتامیه سمینار علم ،اشتغال و کار آفرینی

مراسم اختتامیه یک روزه علم،اشتغال و کار آفرینی.