مراسم اختتامیه سمینار علم ،اشتغال و کار آفرینی

مراسم اختتامیه سمینار علم ،اشتغال و کار آفرینی


مراسم اختتامیه یک روزه علم،اشتغال و کار آفرینی.

مراسم اختتامیه سمینار علم ،اشتغال و کار آفرینی

مراسم اختتامیه یک روزه علم،اشتغال و کار آفرینی.
آدرس کوتاه :