مراسم تودیع و معارفه معاون آموزش و پژوهشی دانشکده علوم پایه برگزار گردید.

مراسم تودیع و معارفه معاون آموزش و پژوهشی دانشکده علوم پایه برگزار گردید.

مراسم معارفه معاون آموزش و پژوهشی دانشکده علوم پایه در سالن جلسات دانشکده برگزار گردید .
آدرس کوتاه :