مراسم هفته مقام مادر و روز زن در دانشگاه اراک برگزار گردید.

مراسم هفته مقام مادر و روز زن در دانشگاه اراک برگزار گردید.


رئیس دانشگاه اراک در جمع همکاران نسوان اظهار داشتند،در تمامی احادیث و گفته بزرگان دینی و اخلاقی مقام زن از جایگاه با ارزشی و والایی برخودار است و بالاترین جمله در این زمینه که گفته شده است ،بهشت زیر پای مادران است

مراسم هفته مقام مادر و روز زن در دانشگاه اراک برگزار گردید.

رئیس دانشگاه اراک در جمع همکاران نسوان اظهار داشتند،در تمامی احادیث و گفته بزرگان دینی و اخلاقی مقام زن از جایگاه با ارزشی و والایی برخودار است و بالاترین جمله در این زمینه که گفته شده است ،بهشت زیر پای مادران است

رئیس دانشگاه اراک در جمع همکاران نسوان اظهار داشتند،در تمامی احادیث و گفته بزرگان دینی و اخلاقی مقام زن از جایگاه با ارزشی و والایی برخودار است و بالاترین جمله در این زمینه که گفته شده است ،بهشت زیر پای مادران است

آدرس کوتاه :