معاونت آموزشی برگزار می کند:

معاونت آموزشی برگزار می کند:

کارگاه توانمندی سازی ویژه اعضاء هیات علمی 1- برنامه ریزی برای تدریس مورخ 12/6/1392 از ساعت 14 الی 18 2-سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مورخ 13/6/1392 از ساعت 14 الی 18 مکان برگزاری : اتاق سمینار دانشکده فنی و مهندسی

کارگاه توانمندی سازی ویژه اعضاء هیات علمی

1- برنامه ریزی برای تدریس مورخ 12/6/1392 از ساعت 14 الی 18

2-سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مورخ 13/6/1392 از ساعت 14 الی 18

مکان برگزاری : اتاق سمینار دانشکده فنی و مهندسی